30 września (w tym roku wyjątkowo 1 października, z uwagi na to, że 30 września wypadał w niedzielę) upłynął termin na złożenie uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Podatnicy, którzy nie zdążyli złożyć w tym terminie dokumentów mogą się liczyć z negatywnymi konsekwencjami na gruncie odpowiedzialności karnoskarbowej. Takich konsekwencji nie ma na gruncie prawa podatkowego (na gruncie prawa podatkowego mamy problem sankcyjnej stawki podatku dochodowego, w przypadku gdy kontrola lub postępowanie wykaże, że warunki handlowe między podmiotami powiązanymi miały charakter nierynkowy, a w jej toku nie przedstawiono dokumentacji podatkowej cen transferowych).

Istnieje spór czy sprawozdanie PIT-TP lub CIT-TP traktować jako „deklarację” czy też jako „informację” na gruncie kodeksu karnego skarbowego. Biorąc jednak pod uwagę definicję „deklaracji” z Ordynacji podatkowej, która na mocy przepisów KKS ma zastosowanie do opisów typów przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych, skłaniam się ku temu by sprawozdania TP traktować jednak jako deklaracje.

Taka kwalifikacja prawna sprawozdań TP oznacza, że ten kto obowiązany był jest do złożenia tej deklaracji, nie składając jej popełnia wykroczenie skarbowe z art. 56 § 4 KKS:

Art. 56 § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 33

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Jednak dopóki wykroczenie nie zostało ujawnione przez organy podatkowe, istnieje możliwość uniknięcia odpowiedzialności w oparciu o instytucję czynnego żalu z art. 16 KKS.

1. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zgodnie § 1 tego przepisu, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zatem w tej sytuacji, składając zaległe dokumenty we właściwym Urzędzie Skarbowym należy dołączyć do nich pismo z tzw. aktem czynnego żalu, wyjaśniającym okoliczności niezłożenia CIT-TP/ PIT-TP oraz oświadczenia w terminie.

Należy przy tym pamiętać, że akt czynnego żalu nie wywrze oczekiwanego skutku w sytuacji gdy organ podatkowy znalazał się już w posiadaniu wiarygodnie udokumentowanych informacji o popełnieniu czynu albo wszczęto w tym zakresie wobec podatnika kontrolę, postępowanie albo dokonano innych czynności służbowych jak np. przeszukania, w celu wyjaśnienia losu tych dokumentów.

edit 26.11.2018 r. – naszą opinię potwierdziło MF – przeczytaj tutaj.

One thought on “Niezłożenie w terminie uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP – konsekwencje prawne.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *