Transakcje finansowe – krótki przewodnik

 

Ten wpis przedstawia kilka wskazówek pomocnych przy przygotowywaniu dokumentacji podatkowej dla transakcji finansowych takich jak pożyczki, kredyty, emisje obligacji i innych gdzie jeden podmiot powierza drugiemu podmiotowi powiązanemu środki finansowe na pewien okres z obowiązkiem ich zwrotu.

Dość często zdarza się, że w grupie kapitałowej istnieje jeden podmiot wyspecjalizowany w finansowaniu działalności innych spółek będących częścią grupy. Ten jeden często funkcjonuje z nazwą, której elementem jest słowo „finance”, „finanse” lub „assets”. Na marginesie, możecie mi wierzyć, że taka nazwa spółki, powiązanej formalnie z całą grupą, to proszenie się o kontrolę transakcji finansowych. Dla pracowników działu finansowego tych spółek dokumentacja podatkowa cen transferowych pożyczki nie powinna być już więcej problemem.

 

1. Wartość transakcji a cena transakcji

Dla przypomnienia, wspomnę tylko, że obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są transakcje lub inne zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu/straty osiągniętych w roku podatkowym, a w realiach ustaw dochodowych są transakcje, których wartość przekracza 50.000,00 euro.

Jak określić wartość transakcji? Organy podatkowe nie wypowiadają się jednoznacznie czy będzie to kwota pożyczki, odsetki czy też suma kwoty pożyczki i odsetek. Nie wprowadzając Was w cały spór i racje jakie przemawiają za każdą z tych opcji, przeważa pogląd zgodnie z którym wartość transakcji określa się jako sumę kwoty pożyczki i odsetek (wraz ze wszelkimi innymi opłatami będącymi wynagrodzeniem pożyczkodawcy).

Bezspornie natomiast ceną w transakcji finansowej jest wynagrodzenie pożyczkodawcy, co najczęściej oznacza odsetki. I to właśnie wysokość odsetek będzie decydowała o ocenie rynkowego charakteru badanej transakcji finansowej.

 

Wartość transakcji = suma kwoty pożyczki i odsetek

Cena transakcji = odsetki

 

2. Okoliczności mające wpływ na wysokość ceny

Cena transakcji odpowiada wysokości odsetek (rozumianych jako wynagrodzenie pożyczkodawcy za czasowe przekazanie środków pieniężnych). Dokonując oceny czy odsetki mają charakter rynkowy należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • kwota pożyczki,
 • okres na jaki została udzielona,
 • sposób spłaty (w ratach czy jednorazowo, ilość rat),
 • cel pożyczki,
 • zabezpieczenie pożyczki (hipoteka, zastaw, weksle, poręczenia i in.),
 • waluta (ryzyko wahań kursu).
3. Metoda ustalenia ceny

Ze względu na dostępność danych porównawczych na rynku usług bankowych i finansowych, przepisy sugerują stosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Ceną w tej transakcji jak wskazano wcześniej jest kwota wynagrodzenia pożyczkodawcy (najczęściej odsetki, prowizja).

 

4. Analiza funkcjonalna

Analizując funkcje, które pełnią podmioty biorące udział w transakcji należy zwrócić uwagę na:

– ustalenie warunków współpracy,

– przelew kwoty pożyczki,

– zwrócenie pożyczki,

– rozliczanie spłat,

– funkcje ogólne i administracyjne,

-poszukiwanie źródeł finansowania,

Aktywa angażowane w transakcji to zasadniczo środki finansowe, w mniejszej części personel czy też zaplecze biurowe (kadra, know-how, oprogramowanie, urządzenia biurowe)

Ryzyka to przede wszystkim utrata płynności, ryzyko walutowe, ryzyko niekorzystnych zmian stóp procentowych czy nieterminowej spłaty.

 

Właściwe przyporządkowanie wymienionych wcześniej elementów nie powinno sprawiać większych problemów.

 

5. Elementy dokumentacji podatkowej cen transferowych

Jeśli chodzi o elementy dokumentacji dla transakcji finansowych to nie powinniśmy zapominać o takich elementach jako:

 • Opis transakcji – w tym ogólna charakterystyka transakcji, przedmiot (pożyczka), przebieg współpracy podmiotów, wymienienie i opisanie dokumentów regulujących współpracę stron;
 • Dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji – dokumentujemy udzielenie pożyczki i spłaty, które nastąpiły oraz które nastąpią, ze wskazaniem sposobu spłaty należności głównej oraz odsetek; należy wskazać daty przepływów pieniężnych, daty i numery faktur jeśli były one obecne w obrocie;
 • Opis przebiegu transakcji – w tej części dokumentacji przedstawiamy analizę funkcjonalną,
 • Wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu – należy wskazać wybraną metodę, opisać ją, uzasadnić jej wybór i wyjaśnić jej działanie;
 • Analiza danych porównawczych – tutaj powinien się znaleźć wykaz i opis wybranych porównywalnych transakcji oraz inne dane istotne dla ustalenia ceny, wraz z wyjaśnieniem wpływu tych danych na wysokość ceny;
 • Opis danych finansowych podatnika – przede wszystkim informacja o sprawozdaniu finansowym wraz z wyjaśnieniem jaki wpływ na wynik spółki miała transakcja;
 • Informacje o podatniku – struktura organizacyjna, przedmiot działalności, realizowana strategia gospodarcza i opis otoczenia konkurencyjnego;
 • Dokumenty – umowa pożyczki, faktury, inne umowy o współpracy(np. ramowe); należy pamiętać, ze te dokumenty powinny stanowić załącznik do dokumentacji.

 

Mam nadzieję, że ten wpis pomógł ci poradzić sobie z dokumentacją cen transferowych pożyczki. Jeśli masz pytania lub wątpliwości zostaw komentarz lub skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *